JOGI NYILATKOZAT

A jelen www.zennaphotography.hu weboldal (továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője a NUKKA Studio Bt. (Székhelye: 2000 Szentendre, Vörösbegy utca 2., telefonszáma: +36 20 9812 104, e-mail címe: zenna@zennaphotography.hu) továbbiakban, mint: „Szolgáltató”, vagy mint többesszám első személyben történő hivatkozás). A jelen Weboldal látogatója, használója a Felhasználó (továbbiakban, mint: „Felhasználó”).

A Szolgáltató tájékoztatja Önt, hogy weboldalainak böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

A Weboldal image-e, arculata, a Weboldalon megjelenő grafikai elemek, valamint a Weboldalon megjelenő tartalom, annak szerkesztése, elrendezése, megjelenése szerzői jogvédelem alá esik. A szerzői jog jogosultja a Szolgáltató. A Szolgáltatót illeti minden jog a Weboldal bármely részének másolásával és terjesztésével kapcsolatban. A Weboldalon található információra csak a Weboldalra hivatkozó hyperlink hivatkozással lehet hivatkozni, amely esetben is a tartalom módosítása tilos. Szolgáltató szellemi tulajdonhoz fűződő jogai megsértése esetén polgári- és büntetőjogi jogi lépéseket tesz. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Szolgáltató Weboldala kapcsolódik, vagy amelyre hivatkoznak.

A Nukka Studio Bt. tulajdonosa előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A Nukka Studio Bt. azonban beleegyezik abba, hogy – saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében – Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

A Weboldal tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat, hogy a weboldalakon a Szolgáltató akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a Szolgáltató semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségéből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja.

Szolgáltató kijelenti, hogy törekszik arra, hogy az általa üzemeltetett Weboldal vírusmentes legyen, azonban ezt Szolgáltató garantálni nem tudja. A fentieknek megfelelően a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Felhasználó számítógépében, eszközében bekövetkezett hibáért, vírusért, kárért, vagy adatvesztésért, illetve azért sem, ha a Felhasználó számítógépéhez, eszközéhez, rendszeréhez, vagy hálózatához illetéktelen személy hozzáfér.

Felhasználó abban az esetben használhatja a jelen Weboldalt, amennyiben Felhasználó előzetesen megismeri és elfogadja a jelen Jogi Nyilatkozatban rögzített szabályokat. A Felhasználó a Weboldal használatával kijelenti, hogy a jelen Jogi Nyilatkozatban rögzített szabályokat és feltételeket teljes egészében megismerte, és ezt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató bármikor megszüntetheti a Weblaphoz történő hozzáférését, amennyiben a Felhasználó megsérti a Jogi Nyilatkozatban rögzített szabályokat, vagy amennyiben a Felhasználó a Magyarországon hatályos jogszabályokat megsérti. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató bármikor módosíthatja a jelen Jogi Nyilatkozatot, amely módosítás a Felhasználóra nézve a weboldal első használatakor kötelező érvényűvé válik.
Jelen jogi nyilatkozatra a magyar jog az irányadó. Az esetleges jogviták esetére a Szolgáltató és a Felhasználó a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

I.Bevezetés

NUKKA Studio Bt. (Székhelye: 2000 Szentendre, Vörösbegy utca 2., telefonszáma +36 20 9812 104, e-mail címe zenna@zennaphotography.hu) a továbbiakban Szolgáltató, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával, a honlap működtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

Jelen tájékoztató hatálya a Szolgáltató weblapján (http://www.zennaphotography.hu) és aldomainjein történő adatkezelésre terjed ki. Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://www. zennaphotography.hu.

Az adatvédelmi tájékoztató módosításai a fenti honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.),
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a),
– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról,
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a),
– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról,
– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a),
– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról.

II. Az adatkezelés célja és jogalapja

2.1. Az adatkezelés célja a Szolgáltató szolgáltatásainak biztosítása, az Ügyfelek jogainak védelme. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása törvény eltérő rendelkezése hiányában kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az Ügyfél előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

2.2. Az adatkezelésre az Ügyfelek önkéntes, tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ügyfelek kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a szolgáltatások igénybevétele esetén annak megfelelő biztosítása érdekében az általuk önkéntesen megadott személyes adataik felhasználásra kerülhetnek. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

2.3. Adatkezelő a részére megadott személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel.

III. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Az Adatkezelés során az Ügyfél önkéntes hozzájárulása alapján a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli a szolgáltatást igénybe vevő Ügyfelek esetében: Ügyfelek által a megrendeléskor megadott név, lakcím, anyja neve, születési hely és idő, e-mail cím, telefonszám. A megrendelés szóban is történhet, melynek során előzetes tájékoztatást követően, az Ügyfél hozzájárulása esetén a telefonbeszélgetésről hangfelvétel is készül. A telefonbeszélgetés során létrejött megállapodás később írásban is rögzítésre, illetve megerősítésre kerül.

IV. A Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

4.1. A Szolgáltató gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

4.2. A szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfélnek szerződést kell aláírnia. Ha a megrendelés szóban, telefonon történik, akkor a megrendelést írásban is meg kell erősíteni. A megrendelőlap (szerződés) aláírása során az Adatkezelőhöz eljutott információkat szigorúan bizalmasan kezeli az Adatkezelő, azokat a legteljesebb körültekintéssel óvja az illetéktelenektől. Harmadik félnek való kiadásuk csakis a törvényben előírt esetekben történhet meg.

4.3. A Szolgáltató, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és azokat harmadik személynek át nem adja (kivéve jogszabály, vagy hatósági döntés alapján).

4.4. A Szolgáltató egyes esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Vállalkozó érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Ügyfelek elérhető adatait.

4.5. Az Ügyfeleket tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésről – továbbítással vagy összekapcsolással történő adat felvételről.

4.6. Az Ügyfelek elérésére alkalmas adatait kizárólag akkor gyűjti az Adatkezelő, ha az adott szolgáltatás, akció jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Ezen adatokat csakis erre, az Ügyfelek által előzetesen jóváhagyott célra használja, harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át (kivéve a jogszabály által előírt eseteket).

V. Az Adatkezelés időtartama

5.1. Az Ügyfelek által megadott személyes adatok kezelése a szolgáltatás teljesítéséig, illetve addig marad, amíg az Ügyfél nem kéri az adatok törlését. A törlés időpontja az Ügyfél törlési kérelmének beérkezésétől számított 10 munkanap. Ez esetben az adat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelőnél törlődik. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy az Ügyfél által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

VI. Rendelkezés a személyes adatokkal

6.1. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

6.2. Személyes adataik kezeléséről az Ügyfelek a Szolgáltatótól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő email címére küldött levélben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatás iránti kérelmet az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az Ügyfél által a megrendelőlapon (szerződésen) megadott e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Ügyfélnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az Ügyfelek adatait.

6.3. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

VII. Adattovábbítás lehetősége

7.1. A Szolgáltató, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy hatósági határozat kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

7.2 A Szolgáltató az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

VIII. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

A Szolgáltató jelen Adatkezelési Szabályzatot – az Info tv. rendelkezéseinek figyelembevételével – egyoldalú döntésével módosíthatja.

IX. Jogorvoslati lehetőségek

9.1. Az Ügyfél bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel keresheti az Adatkezelőt a zenna@zennaphotography.hu e-mail címen.

9.2 Az Ügyfél jogainak megsértése esetén az Infotv. 22.§-a alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is. (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

NYILATKOZAT SÜTIK (COOKIE-K) HASZNÁLATÁRÓL

A jelen nyilatkozatban megjelöltek szerint kérjük engedélyét a sütik használatához, amikor Ön az első alkalommal látogat weboldalunkra. Weboldalunk sütiket” (cookies) használ (kisméretű file-ok, amik a Felhasználó gépének merevlemezére mentődnek) az információáramlás elemzésének elősegítése, a szolgáltatások, tartalmak és hirdetések személyre szabása, a promóciós tevékenységek hatékonyságának mérése, valamint a felhasználói bizalom és a biztonság erősítése érdekében.

A süti vagy más néven cookie egy betűből és számokból álló információcsomag, amit az adott honlap első látogatása alkalmával a webszerver küld az Ön böngészőjének (legyen az számítógép, okostelefon, tablet stb.) azzal a céllal, hogy elmentse az internetes beállításait. A mentés révén, mikor Ön visszatér ugyanarra a honlapra – ugyanarról az eszközről –, akkor a böngészője kommunikál a webszerverrel, felismeri, hogy már nem először jár az adott lapon, és ennek megfelelően – bizonyos esetekben – a korábbi beállításainak megfelelő honlapot tud visszaadni/betölteni.

Egyes „sütik” Személyes adatokat tárolnak. A következő alkalommal, amikor Ön a weboldalra látogat, a merevlemezen tárolt információkat vissza lehet küldeni a szervereinkre.

A sütik lehetnek állandóak vagy munkamenethez kapcsolódók.
Az állandó sütik használatakor felismerik Önt, amikor ismételten az adott weboldalra látogat. Így a weboldal például kifejezetten az Ön személyes beállításainak a megjelenítésére állítható be.
A munkamenettel összefüggő sütik használatával láthatóvá válik, a weboldalnak mely részeire fordít figyelmet a látogatása során. Az ilyen sütik a böngésző program bezárásakor automatikusan eltávolításra kerülnek.
A weboldalunkon tárolt sütik nem tartalmaznak a felhasználót azonosító információt.

A funkcionalitást segítő sütik elemzik, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalunkat, és figyelik a weboldal teljesítményét és funkcióit. Ezek segítségével gyorsan azonosíthatjuk és javíthatjuk a felmerülő problémákat, és magas minőségű ügyfélszolgálatot biztosíthatunk. Teljesítményt javító sütiket is használhatunk, amelyekkel nyomon követhetjük, melyek a legnépszerűbb oldalak, és mi a weboldalak összekapcsolásának leghatékonyabb módja.

Amennyiben Ön a sütik tárolását megakadályozó böngésző beállítások alkalmazása nélkül tovább böngészik weboldalunkon, az úgy értendő, hogy beleegyezik az ilyen típusú fájlok elhelyezésébe a böngészőjében. A fájlok törlésére és beállítások módosítására mindazonáltal a továbbiakban is bármikor lehetősége lesz.
A sütik engedélyezéséről illetve letiltásáról, valamint eltávolításáról további tudnivalók az Ön által használt böngésző útmutatójában és/vagy annak Súgó funkciójában találhatók.

Ne feledje: ha úgy dönt, hogy letiltja a sütiket, akkor előfordulhat, hogy minden egyes látogatás alakalmával be kell írnia a felhasználónevét és jelszavát az oldalakba való bejelentkezéshez, valamint bizonyos funkciók nem feltétlenül fognak működni.

Bizonyos a süti kezelésére szolgáló eszközök lehetővé teszik a sütik szelektív tiltását, vagy figyelmeztetést küldenek, amikor egy süti mentődik a számítógépre. A sütik beállításainak segítségével ön optimális egyensúlyba hozhatja a kényelmi és az adatvédelmi szempontokat.